Ple Municipal

El Ple: òrgan de control i màxima representació de la ciutadania

El Ple és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal i està integrat pels regidors electes i presidit pel batle. Entre les seves funcions es troba el control i fiscalització dels òrgans de govern; l’aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals; els acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris; l’aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari; la regulació dels òrgans representatius i participatius; l’aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, així com retribucions complementàries dels funcionaris i nombre i règim del personal eventual; l’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic; l’aprovació de projectes d’obres i serveis, i la votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislació electoral.

El Plenari municipal de Bunyola està format per 13 regidors que surten escollits a les urnes en les eleccions municipals. Els plens ordinaris de Bunyola es celebren el segon dimecres de cada mes, a partir de les 20h. L'assistència és lliure i oberta a totes les persones que hi vulguin assistir. El lloc de celebració és la Sala de Plens, ubicada a l'edifici de l'Ajuntament Sa Plaça, nº4 de Bunyola.

Podeu consultar aquí les odres del dia dels Plens Municipals

Podeu consultar aquí les actes del dia dels Plens Municipals


Source URL: https://www.ajbunyola.net/ple-municipal