Junta de Govern

La Junta de Govern: administració i presa de decisions

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament presidit pel batle i integrat pels regidors designats per aquell. La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest. Existeix de ple dret en municipis amb més de 5.000 habitants. Es reunirà com a mínim cada 15 dies hàbils.

Podeu consultar aquí les ordres del dia de les Juntes de Govern.

Podeu consultar aquí les actes del dia de les Juntes de Govern.


Source URL: https://www.ajbunyola.net/junta-de-govern