BAN MUNICIPAL MESURES ESPECIALS DE CONTENCIÓ COVID-19

17-Març-2020
Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a)Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b)Assistència a instal·lacions sanitàries.

c)Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d)Tornar al lloc de residència habitual.

e)Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f)Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g)Per causa de força major o per situació de necessitat.

h)Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per el proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei.

En referència al servei de recollida de fems, seguirà les pautes habituals quant a recollida de fraccions i horaris. Queda suspès el servei de recollida de voluminosos i els punts verds només donaran servei aquelles persones que no disposes de servei porta a porta i només per les fraccions següents: Rebuig, orgànic, envasos, vidre i paper.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.